Пътната обстановка на живо

50 активни сигнала

Условия за употреба

Общи положения

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на уеб сайта Улици LIVE , намиращ се на https://ulici.live и Администратора на уеб сайта. Администратор на уеб сайта е ВОИД ЕООД, ЕИК 201035860 имейл за връзка info@ulici.live.

Настоящите Общи условия влизат в сила автоматично от момента, в който потребителят зареди някоя от страниците на уеб сайта Улици LIVE.

Администраторът на уеб сайта Улици LIVE си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като промяната влиза в сила от датата на публикуване на промяната на уеб сайта. Администраторът уведомява потребителите за извършените промени в тези Общи условия чрез съобщение на уеб сайта.

Използването на този уеб сайт и всички негови елементи, в това число текст, изображения, мултимедия, клипове, документи и други материали (съдържание) означава приемане на тези Общи условия за ползване на уеб сайта. По-нататъшното присъствие и използване на този уеб сайт удостоверява съгласието и приемането на настоящите Общи условия от потребителя. Ако потребителят не желае да бъде обвързан с настоящите Общи условия, присъствието му на уеб сайта е нежелано.

Права, задължения, гаранции, отговорности

Потребителите имат право да публикуват съдържание, отговарящо на целите на уеб сайта. Потребителите се задължават да предоставят верни и реални данни при публикуване на информация на уеб сайта. Потребителите нямат право да публикуват съдържание, което е извън обхвата на целите, които си поставя уеб сайта. Не се допуска публикуването на информация за събитие, която има характеристиките на сравнителна или заблуждаваща реклама и/или антиреклама. Не се допуска публикуването на информация, която противоречи на законови разпоредби и на общоприетите морални норми. Администраторът на уеб сайта има право, по своя преценка, да блокира публикуването на подобна информация или да премахва вече публикувана такава, без предварително предупреждение.

Създаването на невярно съдържание на уеб сайта или съдържание, което е извън обхвата на целите на уеб сайта, може да доведе, по преценка на Администратора на уеб сайта и без предварително предупреждение до блокиране на IP адреса на потребителя, качил съдържание и невъзможност за следващо използване на уеб сайта от негова страна.

Потребителите на уеб сайта носят пълна отговорност за действията си на този уеб сайт и съдържанието, което създават. В случай че се публикува съдържание, което може да е обект на авторско право на трето лице и/или изисква предварителното съгласие на трето лице (негов родител или настойник/попечител), потребителят, публикуващ това съдържание носи пълна отговорност за осигуряването на необходимите в тази връзка законови или други разрешения. Ако Администраторът получи информация, че публикувано съдържание нарушава законови разпоредби относно авторски права, за липса на съгласие за създаване и използване на съдържание, включващо изображение на трети лица и др., той премахва незабавно недобросъвестно публикуваното съдържание, без предварително предупреждение. След публикуване на информация за сигнал, потребителят няма възможност да редактира впоследствие публикуваните данни за сигнала или да го изтрие преди настъпване на зададения в системата срок на живот на сигнала, когато информацията за сигнала ще бъде автоматично премахната от Администратора.

Администраторът на уеб сайта не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до него. Администраторът не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на уеб сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителите или поради смущения и прекъсване на ползваната от потребителите интернет връзка.

Администраторът на Улици LIVE не носи отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, имуществени, физически, психически или каквито и да било щети, настъпили вследствие на употребата на уеб сайта, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на уеб сайта, освен в предвидените от закона случаи.

Улици LIVE не носи отговорност за верността, актуалността и надеждността на информацията в сигналите, създадени от потребители на платформата.

Политика на добър тон и регулация на средата

Улици LIVE е платформа, в която осигуряването на здравословна среда и надеждна информация е основен приоритет. За постигането на тези цели потребителите се задължават, при създаване на съдържание на уеб сайта, да спазват общоприетите правила за онлайн комуникация, да поддържат добър тон и да публикуват вярно и надеждно онлайн съдържание, което е в обхвата на целите на уеб сайта.

Не се допуска използването на езикови средства, които са несъвместими с добрия тон и общоприетите правила за комуникация и не отговарят на целта, която си поставя уеб сайта. Администраторът поощрява потребителите на платформата да следят и докладват за всякакви проявления на недобросъвестно, неадекватно или подвеждащо поведение от страна на други потребители, като използват връзката за докладване на сигнала в дъното на всеки сигнал.

При нарушаване на политиката на добрия тон Администраторът има право да блокира IP адреса на потребителя, което да доведе до невъзможност за следващо използване на уеб сайта от страна на недобросъвестния потребител.

Други уеб сайтове

Този уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Условията за ползване на тези уеб сайтове могат да се различават от условията за ползване на този уеб сайт. Администраторът на Улици LIVE не поема отговорност за истинността на информацията, показвана на тези уеб сайтове, нито за точността или актуалността й. Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск, за което същият се счита за уведомен с приемането на настоящите Общи условия.

Прекратяване на потребителски достъп

Улици LIVE си запазва правото да прекрати за неограничено време потребителски достъп, без предварително уведомление до съответния потребител и без да мотивира причините за прекратяване на достъпа, в следните случаи:

  • При нарушаване на правилата за ползване на уеб сайта, съдържащи се в настоящите Условия за употреба;
  • По технически причини;
  • При други основателни причини (напр. по искане на компетентен орган, при нарушаване на законодателството и др.);

Извън горните случаи, Администраторът може да прекрати потребителски достъп, по своя собствена преценка, ако прецени, че поведението на потребителя е несъвместимо с целите на уеб сайта, с правилата за добро онлайн поведение и др. обществено значими ценности.

Авторски права

Дизайнът на този уеб сайт и съдържанието му, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, които са създадени и публикувани от Администратора, и са обект на интелектуална собственост съгласно Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Администратора или на трети лица, които са преотстъпили правото на ползване на Администратора. При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Администратора, той има право да претендира обезщетение по предвидения в закона ред.

Всички текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, които са създадени и публикувани от потребителите на уеб сайта, и които са обект на интелектуална собственост съгласно Закона за авторското право и сродните права принадлежат на съответните потребители, създали и публикували тези обекти на интелектуална собственост. С публикуването на тези материали на уеб сайта, потребителите предоставят на Администратора безусловно, безвъзмездно, безсрочно и неограничено по територия право на ползване на тези обекти на интелектуална собственост за всякакви позволени от закона цели. Администраторът може да използва тези обекти чрез всякакви позволени от закона средства за комуникация.

С приемането на тези Общи условия потребителите се считат за предупредени, че носят пълна отговорност за всички текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, които публикуват на уеб сайта, включително но не само, че с публикуването им не се нарушават права на интелектуална собственост на трети лица. В случай че трето лице претендира спрямо потребител на уеб сайта, че потребителят е нарушил права на интелектуална собственост на това трето лице, Администраторът не носи никаква отговорност за това, а за потребителя може да възникне задължение за заплащане на значителни имуществени обезщетения за нарушаване на правата на интелектуална собственост.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали, разположени на уеб сайта не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство. Съдържанието на този уеб сайт може да се използва само за лични или обществени некомерсиални цели. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждана, променяна, заличавана, публикувана, разпространявана и разгласявана без предварителното съгласие на съответния собственик и без позоваване на източника.

Всички търговски марки, публикувани на уеб сайта са собственост на съответните лица, регистрирали тези търговски марки. Всеки потребител на уеб сайта следва да има предвид, че публикуването на чужда търговска марка на уеб сайта, без съгласието на нейния притежател, може да доведе до неблагоприятни правни последици за него.